140 Freelancer im Bereich "React.js" verfügbar

Verfügbar

In Teilzeit, 3 Tage die Woche

Michel H.

Berlin, Deutschland

4 Empfehlungen

649€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Redux
 • React.js
 • HTML5
 • GraphQl
 • Apollo
 • Node.js
 • Express.js
 • MongoDB
 • Hibernate
 • Camunda
 • Java
 • Postgre
 • PostgreSQL
 • Maven
 • Git
 • CSS3
 • MySQL
 • Spring
 • Docker

Verfügbar

Lukas Gisder-Dubé

Berlin, Deutschland

1 Empfehlung

1.000€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • JavaScript
 • Node.js
 • React.js
 • GraphQL
 • MongoDB
 • HTML5
 • CSS3
 • Amazon Web Services
 • Google Cloud
 • Google Firebase
 • Heroku
 • TravisCI
 • Express.js
 • Redux
 • MobX
 • Bootstrap
 • Git
 • jQuery
 • Docker

Verfügbar

Palian Schulz

Berlin, Deutschland

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Vue.js
 • react
 • angular
 • Node.js
 • Javascript
 • HTML5
 • CSS3

Verfügbar

In Teilzeit, 2 Tage die Woche

Adam S.

Berlin, Deutschland

480€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Python
 • Django
 • JavaScript
 • React.js
 • Redux
 • iOS
 • Swift
 • PostgreSQL
 • MongoDB
 • Redis
 • Docker
 • Ubuntu
 • SASS
 • LESS
 • Xcode
 • bash
 • Git
 • Bitcoin
 • Sanic
 • Microservice
 • Sketch

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Robert Meyer

München, Deutschland

750€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • Vue.js
 • Fullstack
 • Node.js
 • .NET
 • Microsoft Azure
 • SQL Server
 • JavaScript
 • Typescript
 • Terraform
 • C#
 • Git
 • CSS3
 • HTML5

Verfügbar

Nino W.

München, Deutschland

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Mobile Entwicklung
 • Back-End-Entwicklung
 • Webentwicklung
 • Golang
 • Flutter
 • React.js
 • Google Cloud
 • MongoDB
 • Redux
 • Git
 • JavaScript
 • PHP
 • jQuery
 • CSS3
 • MySQL
 • HTML5
 • Backend
 • Frontend
 • Linux
 • Docker
 • TypeScript

Verfügbar

In Teilzeit, 4 Tage die Woche

Stephan Gabler

Berlin, Deutschland

1.000€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • Firebase
 • NLP
 • JavaScript
 • Python
 • Full-Stack
 • Data Science
 • Pandas
 • Machine Learning
 • react native
 • Node.js
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • Git

Verfügbar

In Teilzeit, 4 Tage die Woche

Henri Toonen

Hamburg, Deutschland

560€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Python
 • React.js
 • CSS3
 • SASS
 • PostgreSQL
 • Amazon Web Services
 • Machine Learning
 • Git
 • Typescript
 • Docker
 • SCSS
 • Node.js
 • SQL
 • PHP
 • MongoDB
 • Gulp
 • Jenkins
 • Scrum
 • HTML5
 • MySQL
 • jQuery

Lukas Mainka

Mannheim, Deutschland

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Scala
 • Linux
 • LaTeX
 • Wordpress
 • HTML
 • Java
 • JavaScript
 • PHP
 • MySQL
 • Play Framework
 • Node.js
 • React.js
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Git

Verfügbar

Jewgenij Steinhart

München, Deutschland

970€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • Webentwicklung
 • JavaScript
 • Mobile Entwicklung
 • typescript
 • Node.js
 • flutter
 • HTML5
 • Agile Methode
 • Blockchain
 • CSS3
 • MySQL
 • Git
 • Bitcoin
 • Dart
 • Mobile Anwendung
 • Android
 • iOS
 • iPhone
 • Webarchitektur

Verfügbar

Li-Chi Hsiao

Berlin, Deutschland

(1missions)

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • TouchDesigner
 • SparkAR
 • Vue.js
 • React.js
 • Node.js
 • Python
 • Openframeworks
 • Git
 • C++
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Musayyab Naveed

Spenge, Deutschland

480€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • PHP
 • CSS3
 • Front-End-Entwicklung
 • Webentwicklung
 • Mobile Anwendung
 • Android
 • iOS
 • E-Commerce
 • Wordpress
 • Python
 • MySQL
 • Bootstrap
 • HTML5
 • jQuery
 • database
 • CSS
 • Back-End-Entwicklung
 • Node.js
 • Git
 • AngularJS
 • Java

Verfügbar

Montasar Jarraya

Berlin, Allemagne

555€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • React.js
 • JavaScript
 • MongoDB
 • Redis
 • Neo4j
 • redux
 • HTML5
 • PHP
 • MySQL
 • CSS3
 • Git
 • Développement Front-End
 • Wordpress
 • Bootstrap
 • Développement web
 • Développement Back-End
 • CSS

Verfügbar

In Teilzeit, 4 Tage die Woche

Alexej Fröbel

Dortmund, Deutschland

125€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • React.js
 • Groovy
 • JavaScript
 • MySQL
 • Back-End-Entwicklung
 • Front-End-Entwicklung
 • Android
 • Kotlin
 • Git
 • Java
 • Webentwicklung

Katrin Krieger

Lostau, Deutschland

700€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Node.js
 • AngularJS
 • MongoDB
 • Webentwicklung
 • Java
 • Webarchitektur
 • TDD
 • PHP
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • jQuery
 • Git
 • Evernote Consulting
 • React.js
 • Bootstrap
 • TypeScript

Tobias Frölich

Regensburg, Deutschland

150€/Unverbindlicher Tagessatz

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Bootstrap
 • Node.js
 • Git
 • React.js
 • PHP

Markus Bauer

München, Deutschland

1.000€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Java
 • JavaServer Faces
 • Spring
 • C#
 • PHP
 • PL/SQL
 • JavaScript
 • MySQL
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • Git
 • Bootstrap
 • AngularJS
 • Node.js
 • React.js
 • Android
 • Webentwicklung
 • Docker

Jesus Cabrera

Berlin, Deutschland

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Wordpress
 • Adobe Photoshop
 • React.js
 • Node.js
 • Landingpage
 • Webdesign
 • SEO
 • MySQL
 • Bootstrap
 • Git
 • Responsive Design
 • User Interface Design
 • jQuery
 • PHP
 • Adobe Creative Suite
 • Adobe Illustrator
 • Webentwicklung

Philipp Veller

Berlin, Deutschland

1 Empfehlung

611€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • JavaScript
 • Barrierefreiheit
 • Django
 • React.js
 • AngularJS
 • CSS3
 • ES6
 • HTML5
 • PHP
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Git
 • Node.js
 • MongoDB
 • MySQL
 • Webentwicklung
 • TypeScript

Verfügbar

Nico B.

Berlin, Deutschland

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • E-Commerce
 • Shopify
 • PHP
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS
 • WooCommerce
 • Wordpress
 • Google Analytics
 • Google Cloud
 • SQL Server
 • HTML5
 • MySQL
 • CSS3
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Node.js
 • React.js
 • Java
 • Git
 • Webentwicklung

Manuel Wenner

Stuttgart, Deutschland

680€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Product Owner
 • Innovationsberatung
 • Unternehmenssteuerung
 • Mobile Anwendung
 • Android
 • React.js
 • React Native
 • Kotlin
 • JavaScript
 • MySQL
 • PHP
 • Git
 • Java

Peter Kornherr

Coburg, Deutschland

790€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • Android
 • JavaScript
 • Java
 • Wordpress
 • HTML5
 • jQuery
 • Git
 • MySQL
 • Bootstrap
 • CSS3
 • React.js
 • Docker

Pascal Lehwark

Berlin, Deutschland

496€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Typescript
 • PHP
 • Java
 • MySQL
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • Git
 • Node.js
 • Bootstrap
 • React.js

Sven Budak

Frankfurt am Main, Deutschland

555€/Unverbindlicher Tagessatz

 • AngularJS
 • SASS
 • JavaScript
 • TypeScript
 • Website to App
 • Responsive Design
 • Progressive Web App
 • User Interface Design
 • User Experience Design
 • Trusted Web Activities
 • Node.js
 • VueJS
 • HTML5
 • CSS3
 • NPM
 • PlayStore
 • PHP
 • MySQL
 • Bootstrap
 • React.js
 • Git
 • Webentwicklung
 • Front-End-Entwicklung

Marco Hauptmann

Berlin, Deutschland

4 Empfehlungen

650€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • Node.js
 • Redux
 • jest
 • GraphQL
 • Gatsby
 • Mobx
 • react-static
 • HTML5
 • CSS3
 • GitHub
 • Git
 • bitbucket
 • Sketch
 • Bootstrap
 • jQuery
 • MySQL

Yassine Sania

Berlin, Deutschland

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • HTML5
 • CSS3
 • React Native
 • Node.js

Björn Ruberg

Berlin, Deutschland

790€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • Node.js
 • Redux
 • Amazon Web Services
 • GraphQL
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Git
 • Docker

Lukas Mende

Berlin, Deutschland

350€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • PHP
 • React.js
 • Node.js
 • Python
 • HTML5
 • Git
 • CSS3
 • Bootstrap
 • SQL

Alexander Schrot

Berlin, Deutschland

750€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Ruby on Rails
 • React.js
 • JavaScript
 • Ruby
 • MySQL
 • jQuery
 • CSS3
 • HTML5

Philip K.

Hamburg, Deutschland

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Java
 • JavaScript
 • Shopware
 • Wordpress
 • AngularJS
 • React.js
 • React Native
 • Bootstrap
 • PHP7
 • Objektorientierte Programmierung
 • Atomic Design
 • Spring
 • Typescript
 • Spring Boot
 • Machine Learning
 • Chatbots
 • Blockchain
 • E-Commerce
 • Responsive Design
 • Git-SVN
 • Scrum
 • Kanban
 • Agile Methode
 • SEO

Mado El Azaiem

Stuttgart, Deutschland

140€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • React.js
 • Vuejs
 • Knex
 • Objectionjs
 • MongoDB
 • PostgreSQL
 • HTML5
 • CSS

Fabian Schulze

Düsseldorf, Deutschland

889€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • Docker
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap
 • Node.js
 • MySQL
 • PHP
 • jQuery
 • Git

Nils Domin

Oberkirch, Deutschland

560€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Webentwicklung
 • Wordpress
 • JavaScript
 • HTML5
 • React.js
 • Front-End-Entwicklung
 • Node.js
 • Back-End-Entwicklung
 • Programmierung
 • Python
 • Wordpress-Schulung
 • Rechtsanwälte
 • Anwaltskanzleien
 • Juristen
 • API
 • Webdesign
 • CMS
 • Bootstrap
 • CSS3
 • Electron
 • Softwareentwicklung
 • Desktop
 • Mobile

Stefan Beyer

Sankt Blasien, Deutschland

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • JavaScript
 • CSS3
 • HTML5
 • React.js
 • Python
 • MySQL
 • Webentwicklung
 • Webdesign
 • Laravel
 • Moodle
 • Responsive Design
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Logo-Design
 • User Interface Design
 • Java

Kaan Ö.

Neu-Ulm, Deutschland

350€/Unverbindlicher Tagessatz

 • AngularJS
 • Ionic
 • HTML5
 • CSS3
 • Wordpress
 • JavaScript
 • React.js
 • SEO
 • ITIL® Foundation
 • Webentwicklung
 • Git

Branka Vukomanovic

Berlin, Deutschland

260€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Business Intelligence
 • C#
 • Node.js
 • React.js
 • Scala
 • Python
 • R
 • MongoDB
 • Transact-SQL
 • Elasticsearch
 • Selenium
 • Robot Framework
 • keras
 • Microsoft Azure
 • JavaScript
 • MySQL
 • HTML5
 • Git
 • CSS3
 • Java
 • jQuery
 • Bootstrap
 • PHP

Julio Quiroz

München, Deutschland

125€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React-Native
 • Node.js
 • Unity3D
 • C#
 • Bitcoin
 • Videospiele
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Webentwicklung
 • iOS
 • Android
 • jQuery
 • Bootstrap
 • PHP

Raphael Caixeta

Berlin, Germany

790€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Product management
 • Agile method
 • React.js
 • Node.js
 • User Interface Design
 • User Experience Design
 • HTML5
 • CSS3
 • User Testing
 • User Research
 • Scrum

Sebastian Eck

München, Deutschland

840€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • Front-End-Entwicklung
 • Node.js
 • LESS
 • User Experience Design
 • Webentwicklung
 • Front-End development
 • front-end architektur
 • Webarchitektur
 • Single-Page-Application
 • SPA
 • Redux
 • TypeScript
 • REST
 • Responsive Design
 • User Interface Design
 • SASS
 • Scrum
 • Lean
 • PHP
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Wordpress
 • Git
 • Kanban
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • Refactoring

Alex Permiakov

Berlin, Germany

680€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • Front-End development
 • Node.js
 • Typescript
 • Fullstack
 • HTML5
 • GraphQL
 • Gatsby
 • Prototype
 • Animation
 • WebGL
 • CSS

Igor Propisnov

Frankfurt am Main, Deutschland

1 Empfehlung

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • HTML5
 • CSS3
 • Node.js
 • TypeScript
 • JavaScript
 • Electron
 • SCSS
 • AngularJS
 • Vue
 • PHP
 • MongoDB
 • CSS
 • Responsive Design
 • Contao
 • Git
 • Redux
 • Docker
 • MySQL
 • jQuery
 • Bootstrap

Oz Ko

Berlin, Deutschland

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • Vue.js
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • SASS
 • MySQL
 • Bootstrap
 • Node.js
 • MongoDB
 • Git

Adrian Engel

Duisburg, Deutschland

560€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Brand Design
 • Adobe XD
 • Gestaltung
 • JavaScript
 • WordPress
 • React.js
 • Ideenentwicklung
 • Adobe Photoshop
 • CSS3
 • HTML5
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • PHP
 • Shopware
 • Webdesign
 • Adobe Creative Suite
 • Logo-Design
 • Responsive Design
 • jQuery

Daniel Janke

Berlin, Deutschland

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • React Native
 • Node.js
 • Front-End-Entwicklung
 • Typescript
 • HTML5
 • CSS3
 • Agile Methode
 • MySQL
 • Redux
 • User Interface Design
 • User Experience Design

Denis Danielyan

Berlin, Deutschland

833€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Webarchitektur
 • React.js
 • AngularJS
 • Amazon Web Services
 • Microsoft Azure
 • Node.js
 • JavaScript
 • MySQL
 • HTML5
 • jQuery
 • CSS3
 • PHP
 • Git
 • Java
 • Bootstrap

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Andreas Lautenschlager

Kassel, Deutschland

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Webdesign
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Google AdWords
 • Wordpress
 • React.js
 • Webmarketing
 • Responsive Design
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP
 • Node.js
 • Typo3
 • Shopware
 • gatsby.js

Verfügbar

Martin Rädlinger

Bamberg, Germany

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Typescript
 • React.js
 • React Native
 • Next.js
 • Flutter
 • redux
 • Redux Saga
 • GraphQL
 • Styled-Components
 • Node.js
 • Webpack
 • Parcel.js
 • Algolia
 • Jest
 • PWA
 • Progressive Web App
 • SonarQube
 • ESLint
 • Serverless
 • TDD
 • Web architecture
 • IT architecture
 • Git
 • REST
 • Sentry

Herr Settah

Kempen, Deutschland

700€/Unverbindlicher Tagessatz

 • sharepoint
 • C#
 • Xamarin
 • React.js
 • Node.js
 • AngularJS
 • .net
 • GraphQL
 • WebAPI
 • typescript
 • JavaScript
 • Git
 • HTML5
 • MySQL
 • Amazon Web Services
 • Prisma
 • Windows Presentation Foundation
 • WCF

Vinzenz Johow

München, Deutschland

1 Empfehlung

360€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • Shopify
 • Shopware 6
 • E-Commerce
 • HTML5
 • CSS3
 • Plentymarkets
 • Responsive Design
 • Webdesign
 • Jasmine
 • Grafikdesign
 • Bootstrap
 • Git
 • Liquid
 • Illustration
 • Shopware 6 certified Template Designer
 • AngularJS
 • API
 • ARIA
 • Asynchronous Javascript
 • GitHub
 • Gulp.js
 • Jasmine Framework
 • TDD
 • Web Accessibility
 • Yeoman

Verfügbar

René Blažević

Berlin, Deutschland

(2missions)

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Fotographie
 • Videoproduktion
 • Webdesign
 • Webentwicklung
 • Node.js
 • React.js
 • JavaScript
 • PHP
 • Adobe Creative Suite
 • HTML5
 • jQuery
 • CSS3
 • Bootstrap
 • MySQL
 • Python

Darius Mann

Berlin, Deutschland

350€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Wordpress
 • Symfony
 • React.js
 • PHP
 • jQuery
 • MySQL
 • JavaScript
 • Bootstrap
 • HTML5
 • CSS3

Tino Stief

Dresden, Deutschland

3 Empfehlungen

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Datenbanken
 • HTML5
 • CSS3
 • Java
 • JavaScript
 • React.js
 • React-native
 • Android
 • iOS
 • Responsive Design
 • Grafik
 • MySQL
 • jQuery
 • Node.js
 • Git
 • Bootstrap
 • AngularJS
 • Docker

Julian Sunten

Mülheim (Ruhr), Deutschland

630€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Angular10
 • Node.js
 • Firebase
 • React.js
 • CSS
 • SASS
 • PHP
 • HTML
 • Symfony
 • Amazon Web Services
 • MySQL
 • jQuery
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Java

Simon Thiel

München, Deutschland

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • Node.js
 • Vue.js
 • Java
 • Spring
 • HTML5
 • CSS3
 • Git

Poorva Singh

Berlin, Deutschland

200€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Swift
 • RxSwift
 • React-Native
 • iOS
 • Xcode
 • iPhone
 • Objective-C
 • iPad
 • Mobile Entwicklung

Verfügbar

Alexander Wilde

Passau, Deutschland

1 Empfehlung

630€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • JavaScript
 • Node.js
 • AngularJS
 • React.js
 • Responsive Design
 • Material Design
 • CSS3
 • HTML5
 • Amazon Web Services

Verfügbar

Luka Popovic

München, Deutschland

640€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • AngularJS
 • Node.js
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • jQuery
 • Git
 • Bootstrap
 • Docker
 • Webentwicklung

Andris Gladinovs

Berlin, Deutschland

150€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • JavaScript
 • Java
 • HTML5
 • MySQL
 • jQuery
 • React.js
 • CSS3
 • Wordpress
 • Swift
 • Joomla
 • Prestashop
 • SASS
 • Bootstrap
 • Responsive Design
 • User Interface Design
 • AngularJS
 • Drupal
 • Android
 • iOS
 • Google Cloud

Verfügbar

Benjamin Süß

Dresden, Deutschland

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • TypeScript
 • GraphQL
 • Single Page Applications
 • Blick fürs Ganze
 • Vue.js
 • HTML5
 • CSS3
 • SASS
 • REST
 • Scrum
 • Git
 • Microsites
 • Microservices
 • Usability Engineering
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP
 • Bootstrap
 • Webentwicklung
 • Docker

Tatiana Baradari

Berlin, Deutschland

750€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • typeScript
 • React.js
 • Node.js
 • CSS3
 • HTML5

Bogdan Soare

Berlin, Germany

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • React Native
 • CSS3
 • JavaScript
 • Node.js
 • redux
 • GraphQL
 • Apollo Client
 • MongoDB

Verfügbar

In Teilzeit, 2 Tage die Woche

Frederik Röper

Darmstadt, Deutschland

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React Native
 • iOS
 • Android
 • React.js
 • Django
 • Python
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • PHP
 • jQuery
 • MySQL
 • Mobile Anwendung

Alexander Kuttig

München, Deutschland

900€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Mobile Anwendung
 • Amazon Web Services
 • Google Cloud
 • Java
 • C#
 • React.js
 • Cloud Computing
 • AngularJS
 • JavaScript
 • HTML
 • HTML5
 • CSS3
 • PHP
 • MySQL
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Node.js
 • Webentwicklung
 • Git

Alex Kalbitz

München, Deutschland

250€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Python
 • JavaScript
 • Typescript
 • Django
 • Git
 • React.js
 • Node.js
 • NestJS
 • Typeorm
 • SCSS
 • HTML5
 • Postgres
 • Bootstrap

Maryam Mahmoudi

Berlin, Deutschland

155€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • Neo4j
 • RESTful API
 • AWS lambda
 • AWS API Gateway
 • JavaScript
 • React.js
 • TypeScript
 • CSS3
 • HTML5​
 • Git
 • Malware Analysis
 • Python
 • AWS S3
 • AWS EC2
 • HTML5
 • MySQL

Patrick Krüger

Berlin, Deutschland

1.000€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Strategie
 • Webdesign
 • Webentwicklung
 • Drupal
 • GatsbyJS
 • React.js
 • Amazon Web Services
 • Konzeption
 • Responsive Design
 • User Experience Design
 • User Interface Design
 • Mobile Design
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Node.js
 • PHP
 • MySQL
 • Git

Julius Reinhardt

Stuttgart, Deutschland

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • UX/UI Design
 • Wordpress
 • Webentwicklung
 • Prototyping
 • Webdesign
 • React.js
 • User Interface Design
 • Responsive Design
 • User Experience Design

Lars Blumberg

Berlin, Deutschland

840€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Python
 • React.js
 • API
 • Android
 • iOS
 • Mobile
 • Architecture
 • REST
 • graphql
 • SQL
 • Unit Testing
 • JavaScript
 • Java

Felix Leupold

Berlin, Deutschland

700€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • React Native
 • JavaScript
 • Front-End-Entwicklung
 • TypeScript
 • Accessibility
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • User Experience Design
 • Git
 • Node.js

Philip Riecks

Berlin, Deutschland

770€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Java
 • Spring Boot
 • Jakarta EE
 • Amazon Web Services
 • Eclipse MicroProfile
 • React.js
 • Spring
 • Maven
 • Kubernetes
 • Git
 • Hibernate
 • Docker
 • JavaScript

Crisan Lucian

Berlin, Deutschland

720€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • SASS
 • Node.js
 • Python
 • PHP
 • jQuery
 • Bootstrap
 • MySQL
 • CSS
 • Git
 • Docker

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Magnus Martin

Göttingen, Deutschland

525€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • Node.js
 • Front-End-Entwicklung
 • Angular
 • PHP
 • Screendesign
 • Webdesign
 • jQuery
 • HTML5
 • MySQL
 • CSS3
 • Git
 • Bootstrap
 • Webentwicklung
 • SEO
 • Performance Optimierung
 • Usability

Verfügbar

Archie Sheran

München, Deutschland

450€/Unverbindlicher Tagessatz

 • flutter
 • Java
 • React.js
 • Spring
 • Mobile Anwendung
 • Android
 • iOS
 • JavaScript
 • Spring Boot

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Lars Hampe

Göttingen, Deutschland

(1missions)

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • React.js
 • React Native
 • GraphQL
 • Docker
 • Kubernetes
 • Elasticsearch
 • ArangoDB
 • Git
 • JavaScript
 • Amazon Web Services
 • HTML5
 • CSS3
 • Webentwicklung

Dmitri Lazovschi

Frankfurt am Main, Deutschland

300€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Wordpress
 • PHP
 • JavaScript
 • React.js
 • Selenium
 • Shopware
 • Symfony
 • LESS
 • scss
 • MySQL
 • jQuery
 • CSS3
 • Git
 • Bootstrap
 • Java
 • Appium
 • HTML5
 • Webentwicklung

Efeme Noserime

Stuttgart, Deutschland

150€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • JavaScript
 • React.js
 • REST API
 • MongoDB
 • MySQL
 • Docker
 • Responsive Design
 • Webdesign
 • HTML5
 • Webentwicklung
 • CSS3
 • Bootstrap
 • jQuery
 • Git
 • Webmarketing
 • Logo-Design
 • User Interface Design
 • Adobe InDesign
 • AngularJS
 • visuelle Kommunikation
 • Python
 • Jenkins

Jörg Jäckel

Stuttgart, Deutschland

700€/Unverbindlicher Tagessatz

 • User Experience Design
 • User Interface Design
 • Front-End-Entwicklung
 • React.js
 • Scrum

Emad Dehnavi

Berlin, Deutschland

125€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • Node.js
 • CSS3
 • HTML5
 • MongoDB
 • Mobile Entwicklung
 • Webentwicklung
 • Webdesign
 • JavaScript
 • jQuery
 • Responsive Design
 • MySQL
 • PHP
 • Amazon Web Services

Jayabhargava R

Berlin, Deutschland

650€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • Front-End-Entwicklung
 • Node.js
 • Git
 • jQuery
 • CSS3
 • ES6
 • Responsive Design
 • Redux
 • TDD
 • MySQL
 • Ext.js
 • HTML5
 • Bootstrap
 • Docker

Vlad Cazacu

Berlin, Deutschland

4 Empfehlungen

720€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • Node.js
 • React.js
 • AngularJS
 • JavaScript
 • Java
 • Spring
 • DevOps
 • Typescript
 • PHP
 • Amazon Web Services
 • Docker
 • Terraform
 • Wordpress
 • Strapi
 • HTML5
 • CSS3
 • REST
 • Software Architecture
 • Software Design
 • Fullstack Development
 • User Experience Design
 • User Interface Design
 • Sketch
 • Adobe Photoshop

Benjamin S.

Hamburg, Deutschland

533€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • Wordpress
 • JavaScript
 • Typescript
 • redux
 • Accessibility
 • React Native
 • CSS3
 • HTML5
 • Git
 • Scrum
 • Kanban
 • Lean Startup

Torsten T.

München, Deutschland

711€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • TypeScript
 • Node.js
 • GraphQL
 • Express
 • MongoDB
 • Amazon Web Services
 • Front-End-Entwicklung
 • Back-End-Entwicklung
 • HTML5
 • JavaScript
 • Git

Marvin Heller

Berlin, Deutschland

350€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • PHP
 • Node.js
 • React.js
 • Laravel
 • Java
 • Spring
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Amazon Web Services
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Swift
 • Git
 • Docker
 • Python
 • TypeScript
 • Webentwicklung

Marc Wendland

Berlin, Deutschland

1 Empfehlung

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Ruby on Rails
 • Amazon Web Services
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • React.js
 • PHP
 • TYPO3
 • Wordpress
 • Webdesign
 • SQL Server
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • React-Native
 • Google Search Console
 • SEO
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe After Effects
 • Adobe Premiere
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office
 • Serverless
 • Back-End-Entwicklung
 • Entwicklung
 • Front-End-Entwicklung
 • Full Stack
 • YouTube
 • Webmarketing
 • SEM
 • Display Ads
 • SEA

Julian Riß

München, Deutschland

250€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React-Native
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Git
 • Firebase
 • Node.js

Ivan Bilic

Hamburg, Deutschland

300€/Unverbindlicher Tagessatz

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • React.js
 • SASS
 • Responsive

Verfügbar

Corné Botma

Frankfurt am Main, Deutschland

300€/Unverbindlicher Tagessatz

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • SASS
 • Angular
 • React.js
 • Bootstrap
 • LESS
 • Git
 • Mercurial
 • PHP
 • Responsive Design
 • Web development
 • Mysql
 • Webentwicklung
 • jQuery
 • Node.js

Stefan Paschalidis

Moers, Deutschland

450€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Symfony
 • HTML5
 • JavaScript
 • React.js
 • Atlassian JIRA
 • Projektmanagement
 • MySQL
 • jQuery
 • Analytisches Denkvermögen
 • Zend
 • Atlassian Confluence
 • CSS3
 • Git
 • Docker
 • JasperReports
 • Scrum
 • Jaspersoft
 • Data Warehouse
 • Data Vault
 • MVC
 • PHPUnit
 • REST
 • SOAP
 • XSLT
 • XML
 • Agile Methode
 • Kommunikationsstark

Vladislav Stepa

München, Deutschland

560€/Unverbindlicher Tagessatz

 • C#
 • Swift
 • React.js
 • Android
 • iOS
 • Windows Presentation Foundation
 • .NET
 • Mobile Entwicklung
 • Front-End-Entwicklung
 • ASP.NET MVC
 • C++
 • Java
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Git-SVN
 • TFS
 • Linux
 • jQuery
 • SQL Server
 • Microsoft Visual Studio
 • REST
 • Scrum
 • Software Architektur
 • Xcode
 • MongoDB
 • User Interface Design
 • Business Intelligence
 • Performance-Optimierungen
 • Node.js

Verfügbar

Tim Budweg

Berlin, Deutschland

1 Empfehlung

750€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • React.js
 • Amazon Web Services
 • react native
 • Webentwicklung
 • Webarchitektur
 • software architecture
 • Serverless
 • JavaScript
 • MySQL
 • CSS3
 • HTML5
 • Git
 • Node.js
 • Java
 • Docker
 • Bootstrap

Georg Bez

München, Deutschland

700€/Unverbindlicher Tagessatz

 • TYPO3
 • Extbase
 • PHP
 • AngularJS
 • React.js
 • Sylius
 • Magento
 • Shopware
 • Teamleitung
 • Projektleitung
 • Scrum
 • Zend
 • MySQL
 • MongoDB
 • Symfony
 • Git
 • REST
 • GraphQL
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • LESS
 • SASS
 • XML
 • SOAP

Jonas Frese

Hamburg, Deutschland

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • JavaScript
 • Wordpress
 • React.js
 • HTML5
 • CSS3
 • Node.js
 • jQuery
 • MySQL
 • Bootstrap
 • Git

Arne Spremberg

Berlin, Deutschland

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Front-End-Entwicklung
 • React.js
 • AngularJS
 • Wordpress
 • PHP
 • JavaScript
 • SASS
 • Responsive design
 • User Interface Design
 • E-Commerce
 • CSS3
 • HTML5
 • jQuery
 • Java
 • Node.js
 • Ubuntu
 • Git
 • Nginx
 • Apache
 • MySQL
 • SEO
 • Wordpress-Schulung
 • Slack
 • Microsoft Powerpoint
 • Französisch
 • Englisch

Björn R.

Hamburg, Deutschland

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • Typescript
 • HTML5
 • CSS3
 • Responsive Design
 • Graphql
 • Next.js
 • SEO
 • Node.js
 • Docker
 • PostgreSQL
 • Git
 • PHP
 • Webdesign
 • Webentwicklung

Timo K.

Hamburg, Deutschland

2 Empfehlungen

720€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • HTML
 • CSS
 • React.js
 • Typescript
 • JavaScript
 • TDD
 • Adobe Photoshop
 • Responsive Design
 • Figma
 • Git-SVN
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap
 • Node.js
 • Git
 • React Native
 • Performance-Optimierung

Verfügbar

Mario Mazilescu

München, Deutschland

960€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Agile Methode
 • Scrum
 • Atlassian JIRA
 • Node.js
 • React.js
 • JavaScript
 • Java
 • PHP
 • Scrum Master
 • Kanban
 • Coaching
 • Projektmanagement
 • Product Owner
 • Digitalisierung
 • Product management

Johann Röhl

Berlin, Deutschland

720€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Node.js
 • GO
 • React.js
 • Gatsby.Js
 • Amazon Web Services
 • CMS
 • CiCd
 • Scrum
 • API
 • HTML5
 • CSS3
 • Git
 • MySQL

Verfügbar

Marcel Koch

Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland

1 Empfehlung

888€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Spring Boot
 • React.js
 • Magnolia
 • Agile Coaching
 • Kommunikationscoaching
 • Microservices
 • Kotlin
 • Typescript
 • Rust
 • REST
 • Kubernetes
 • Microsoft Azure
 • Spring
 • JavaScript
 • Java
 • HTML5
 • MySQL
 • CSS3
 • Git
 • Node.js

Jorge Duarte Rodriguez

Berlin, Deutschland

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React Native
 • Python
 • Node.js
 • React.js
 • Redux
 • Amazon Web Services
 • IT Security
 • Bitcoin
 • Debian
 • PHP
 • Blockchain
 • Linux
 • MongoDB
 • MySQL
 • Ajax
 • perl
 • JavaScript
 • Start-up
 • Lean Startup
 • IT-Planung
 • Mobile Anwendung
 • Mobile Entwicklung
 • ffmpeg
 • PostgreSQL
 • iPhone
 • Android
 • krypto
 • DRM
 • ES6
 • ECMAscript
 • GraphQL
 • DynamoDB

Verfügbar

Karsten Buckstegge

Hamburg, Deutschland

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Illustration
 • Wandbilder
 • Character Design
 • JavaScript
 • React.js
 • CSS3
 • Animation
 • Logo-Design
 • Icons
 • Murals
 • Digitale Kunst
 • HTML5
 • Git
 • Testing
 • Interactive Art
 • Projection Mapping
 • Experimental Webdesign
 • Responsive Design
 • Webdesign
 • Performance
 • Sketching
 • Concept Art

1 - 100 von mehr als 140 Suchergebnissen