124 Freelancer im Bereich "Node.js" verfügbar

Verfügbar

Lukas Gisder-Dubé

Berlin, Deutschland

1 Empfehlung

1.000€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • JavaScript
 • Node.js
 • React.js
 • GraphQL
 • MongoDB
 • HTML5
 • CSS3
 • Amazon Web Services
 • Google Cloud
 • Google Firebase
 • Heroku
 • TravisCI
 • Express.js
 • Redux
 • MobX
 • Bootstrap
 • Git
 • jQuery
 • Docker

Denis Pinna

Hambourg, Allemagne

4 Empfehlungen

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Android
 • Kotlin
 • Java
 • Flutter
 • Node.js
 • MongoDB
 • Amazon Web Services
 • Git
 • MySQL
 • JavaScript
 • Docker

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Robert Meyer

München, Deutschland

750€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • Vue.js
 • Fullstack
 • Node.js
 • .NET
 • Microsoft Azure
 • SQL Server
 • JavaScript
 • Typescript
 • Terraform
 • C#
 • Git
 • CSS3
 • HTML5

Verfügbar

Igor Frühauf

Köln, Deutschland

2 Empfehlungen

580€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Angular
 • JavaScript
 • .NET Core
 • C#
 • Node.js
 • HTML5
 • SQL Server
 • CSS3
 • Xamarin
 • Bootstrap
 • MySQL
 • Git

Verfügbar

Max Keilbach

Siegen, Deutschland

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • C#
 • ASP.NET MVC
 • Unity3D
 • JavaScript
 • AngularJS
 • Node.js
 • Microsoft Azure
 • TypeScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Scala
 • Java
 • PHP
 • MongoDB
 • PL/SQL
 • Docker
 • Kubernetes
 • Python
 • MySQL
 • Git

Verfügbar

In Teilzeit, 3 Tage die Woche

Tamer Kalieh

Berlin, Deutschland

420€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Laravel
 • Vue.js
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML5
 • Docker
 • SCSS
 • GitHub
 • Vagrant
 • CSS3
 • API
 • PHP
 • PhpStorm
 • jQuery
 • Bootstrap
 • NPM
 • PostgreSQL
 • Webdesign
 • Webmastering
 • Git
 • Responsive design
 • Node.js
 • User Interface Design
 • Insomnia
 • Postman
 • TailwindCSS
 • Linux

Verfügbar

Palian Schulz

Berlin, Deutschland

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Vue.js
 • react
 • angular
 • Node.js
 • Javascript
 • HTML5
 • CSS3

Verfügbar

Li-Chi Hsiao

Berlin, Deutschland

(1missions)

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • TouchDesigner
 • SparkAR
 • Vue.js
 • React.js
 • Node.js
 • Python
 • Openframeworks
 • Git
 • C++
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery

Nico W.

Berlin, Deutschland

(5missions)

395€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Shopify
 • Shopify Apps
 • Unity 3D
 • Amazon Alexa Skills
 • C#
 • Microsoft Azure
 • Amazon Web Services
 • Cloud Computing
 • Android
 • Magento
 • Affiliate
 • C++
 • VMWARE
 • Wordpress
 • Git
 • MySQL
 • HTML5
 • JavaScript
 • Java
 • CSS3
 • PHP
 • Node.js
 • AngularJS
 • Docker
 • jQuery
 • Bootstrap
 • React.js

Steven Schulz

Hamburg, Deutschland

640€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Drupal
 • Drupal 8
 • Drupal 7
 • SASS
 • Node.js
 • HTML5
 • CSS3
 • Python
 • Bootstrap
 • JavaScript
 • MySQL
 • jQuery
 • Drupal 6
 • Git
 • Microsoft Azure
 • Docker

Verfügbar

In Teilzeit, 3 Tage die Woche

Michel H.

Berlin, Deutschland

4 Empfehlungen

649€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Redux
 • React.js
 • HTML5
 • GraphQl
 • Apollo
 • Node.js
 • Express.js
 • MongoDB
 • Hibernate
 • Camunda
 • Java
 • Postgre
 • PostgreSQL
 • Maven
 • Git
 • CSS3
 • MySQL
 • Spring
 • Docker

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Musayyab Naveed

Spenge, Deutschland

480€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • PHP
 • CSS3
 • Front-End-Entwicklung
 • Webentwicklung
 • Mobile Anwendung
 • Android
 • iOS
 • E-Commerce
 • Wordpress
 • Python
 • MySQL
 • Bootstrap
 • HTML5
 • jQuery
 • database
 • CSS
 • Back-End-Entwicklung
 • Node.js
 • Git
 • AngularJS
 • Java

Verfügbar

In Teilzeit, 3 Tage die Woche

Julien Ambos

Hamburg, Germany

(1missions)

667€/Unverbindlicher Tagessatz

 • ASP.NET Core
 • Angular
 • Scrum
 • Swift
 • PostgreSQL
 • SAAS
 • PHP
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Typescript
 • Kanban
 • Salesforce
 • Heroku
 • Amazon Web Services
 • Docker
 • Atlassian JIRA
 • Atlassian Confluence
 • ASP.NET
 • .NET
 • SQL
 • Wordpress
 • Wordpress plugin
 • jQuery
 • Node.js
 • Data science
 • Data mining
 • iOS
 • Git
 • GitHub
 • Atlassian Bitbucket
 • Legal Tech
 • HR Tech
 • B2B
 • Luxury
 • Prince v2
 • ITIL v4
 • Scrum Master
 • Cloud computing
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Premiere
 • Material Design
 • Bootstrap
 • REST

Verfügbar

In Teilzeit, 4 Tage die Woche

Alexej Fröbel

Dortmund, Deutschland

125€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • React.js
 • Groovy
 • JavaScript
 • MySQL
 • Back-End-Entwicklung
 • Front-End-Entwicklung
 • Android
 • Kotlin
 • Git
 • Java
 • Webentwicklung

Katrin Krieger

Lostau, Deutschland

700€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Node.js
 • AngularJS
 • MongoDB
 • Webentwicklung
 • Java
 • Webarchitektur
 • TDD
 • PHP
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • jQuery
 • Git
 • Evernote Consulting
 • React.js
 • Bootstrap
 • TypeScript

Michael Meier

München, Deutschland

300€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • JavaScript
 • Java
 • Spring
 • CSS3
 • HTML5
 • Git
 • jQuery
 • MySQL
 • Bootstrap
 • React.js
 • AngularJS
 • Docker
 • TypeScript
 • Python
 • Python Django

Efeme Noserime

Stuttgart, Deutschland

150€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • JavaScript
 • React.js
 • REST API
 • MongoDB
 • MySQL
 • Docker
 • Responsive Design
 • Webdesign
 • HTML5
 • Webentwicklung
 • CSS3
 • Bootstrap
 • jQuery
 • Git
 • Webmarketing
 • Logo-Design
 • User Interface Design
 • Adobe InDesign
 • AngularJS
 • visuelle Kommunikation
 • Python
 • Jenkins

Thomas Wittchen

Berlin, Germany

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Back-End-Entwicklung
 • JavaScript
 • HTML5
 • MySQL
 • Bootstrap
 • Node.js
 • SASS
 • CSS3
 • filemaker
 • jQuery
 • Refactoring
 • Git
 • React.js

Philip Unruh

Leipzig, Deutschland

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Symfony
 • PHP
 • AngularJS
 • Node.js
 • MySQL
 • JavaScript
 • Git
 • jQuery
 • HTML5
 • Ionic
 • Webintegration
 • CSS3
 • CSS
 • NativeScript
 • ReactNative
 • React.js
 • Bootstrap
 • Webentwicklung
 • C#
 • REST
 • SASS

Verfügbar

In Teilzeit, 2 Tage die Woche

Marko Krüger

Berlin, Deutschland

1 Empfehlung

650€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Laravel
 • Node.js
 • Ember.js
 • JavaScript
 • PostgreSQL
 • Fullstack
 • Pimcore
 • CSS3
 • HTML5
 • Git
 • MySQL
 • MariaDB
 • Docker

Pascal Lehwark

Berlin, Deutschland

496€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Typescript
 • PHP
 • Java
 • MySQL
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • Git
 • Node.js
 • Bootstrap
 • React.js

Tobias Frölich

Regensburg, Deutschland

150€/Unverbindlicher Tagessatz

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Bootstrap
 • Node.js
 • Git
 • React.js
 • PHP

Philipp Veller

Berlin, Deutschland

1 Empfehlung

611€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • JavaScript
 • Barrierefreiheit
 • Django
 • React.js
 • AngularJS
 • CSS3
 • ES6
 • HTML5
 • PHP
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Git
 • Node.js
 • MongoDB
 • MySQL
 • Webentwicklung
 • TypeScript

Robert Brendler

Wertingen, Deutschland

650€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Agile Methode
 • Java
 • JavaScript
 • Python
 • Docker
 • HTML5
 • Responsive Design
 • Webarchitektur
 • Webentwicklung
 • CSS3
 • PHP
 • DevOps
 • CI / CD
 • Scrum
 • Kanban
 • REST
 • SOAP
 • Websocket
 • MySQL
 • Node.js
 • AngularJS
 • Bootstrap
 • jQuery

Kevin Kraus

München, Deutschland

200€/Unverbindlicher Tagessatz

 • C#
 • Frontend
 • .NET
 • Webentwicklung
 • Backend
 • Full-Stack
 • Datenbanken
 • MySQL
 • PHP
 • HTML5
 • JavaScript
 • CSS3
 • Node.js
 • React.js
 • AngularJS
 • Spring
 • Docker
 • Python
 • REST
 • TypeScript
 • Certifies very good knowledge in Java
 • Java

Verfügbar

René Blažević

Berlin, Deutschland

(2missions)

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Fotographie
 • Videoproduktion
 • Webdesign
 • Webentwicklung
 • Node.js
 • React.js
 • JavaScript
 • PHP
 • Adobe Creative Suite
 • HTML5
 • jQuery
 • CSS3
 • Bootstrap
 • MySQL
 • Python

Verfügbar

In Teilzeit, 2 Tage die Woche

Thomas Hain

Bayreuth, Deutschland

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • JavaScript
 • Symfony
 • AngularJS
 • Bootstrap
 • MySQL
 • REST
 • JSON
 • XML
 • jQuery
 • Doctrine
 • Service-Anbindung
 • Amazon Web Services
 • HTML5
 • Node.js
 • React.js
 • Novell CNE
 • Git
 • Docker
 • Webentwicklung
 • CSS3

Verfügbar

Gregor Staab

Frankfurt am Main, Deutschland

(1missions)

665€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • JavaScript
 • Shopware
 • PHP
 • Node.js
 • Symfony 4
 • Webentwicklung
 • SASS
 • Front-End-Entwicklung
 • Shopware 6
 • Symfony
 • Responsive Design
 • MongoDB
 • CSS3
 • Git
 • HTML5
 • processwire
 • E-Commerce
 • jQuery
 • User Interface Design
 • MySQL
 • Bootstrap
 • Webdesign

Dominik Rihm

Karlsruhe, Deutschland

160€/Unverbindlicher Tagessatz

 • HTML5
 • Webdesign
 • JavaScript
 • Java
 • PHP
 • CSS3
 • Responsive Design
 • Mobile Design
 • Bootstrap
 • Node.js
 • MySQL
 • jQuery
 • Git
 • AngularJS

Verfügbar

Nico B.

Berlin, Deutschland

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • E-Commerce
 • Shopify
 • PHP
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS
 • WooCommerce
 • Wordpress
 • Google Analytics
 • Google Cloud
 • SQL Server
 • HTML5
 • MySQL
 • CSS3
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Node.js
 • React.js
 • Java
 • Git
 • Webentwicklung

Timo K.

Hamburg, Deutschland

2 Empfehlungen

720€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • HTML
 • CSS
 • React.js
 • Typescript
 • JavaScript
 • TDD
 • Adobe Photoshop
 • Responsive Design
 • Figma
 • Git-SVN
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap
 • Node.js
 • Git
 • React Native
 • Performance-Optimierung

Verfügbar

Luka Popovic

München, Deutschland

640€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • AngularJS
 • Node.js
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • jQuery
 • Git
 • Bootstrap
 • Docker
 • Webentwicklung

Ivan B.

Stuttgart, Deutschland

667€/Unverbindlicher Tagessatz

 • C#
 • Algorithms
 • .NET Core
 • F#
 • SQL Server
 • Docker
 • AngularJS
 • Ruby on Rails
 • ASP.NET Core
 • ASP.NET MVC
 • SOLID
 • DevOps
 • noSQL
 • JavaScript
 • DDD
 • Microsoft Azure
 • TDD
 • .NET
 • HTML5
 • Typescript
 • jQuery
 • Powershell
 • PostgreSQL
 • Clean Code
 • Entity Framework
 • Aurelia
 • MongoDB
 • RavenDb
 • Knockout.js
 • Node.js
 • Elster
 • Kubernetes
 • Windows Presentation Foundation
 • CQRS
 • Event Sourcing
 • Roslyn
 • RabbitMQ
 • OpenCV
 • Redis
 • WinForms

Ivan Pronchev

München, Deutschland

750€/Unverbindlicher Tagessatz

 • C++
 • Java
 • JavaScript
 • TypeScript
 • Fullstack
 • Softwareentwicklung
 • AngularJS
 • Node.js
 • Full-Stack
 • C
 • Ionic
 • Make
 • Cordova
 • Play Framework
 • Software Architektur
 • Linux
 • Docker
 • d3.js
 • Microservices
 • SQL
 • noSQL
 • Solr
 • Bootstrap
 • CSS
 • LESS
 • HTML
 • REST
 • MongoDB

Markus Bauer

München, Deutschland

1.000€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Java
 • JavaServer Faces
 • Spring
 • C#
 • PHP
 • PL/SQL
 • JavaScript
 • MySQL
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • Git
 • Bootstrap
 • AngularJS
 • Node.js
 • React.js
 • Android
 • Webentwicklung
 • Docker

Jesus Cabrera

Berlin, Deutschland

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Wordpress
 • Adobe Photoshop
 • React.js
 • Node.js
 • Landingpage
 • Webdesign
 • SEO
 • MySQL
 • Bootstrap
 • Git
 • Responsive Design
 • User Interface Design
 • jQuery
 • PHP
 • Adobe Creative Suite
 • Adobe Illustrator
 • Webentwicklung

Sabrina Hennrich

Herrsching am Ammersee, Deutschland

822€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Front-End-Entwicklung
 • Vuejs
 • Webdesign
 • User Interface Design
 • SASS
 • CSS3
 • JavaScript
 • jQuery
 • PHP
 • MySQL
 • HTML5
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Intégration web
 • Wordpress
 • Responsive Design
 • User Experience Design
 • Node.js
 • Git
 • Bootstrap
 • Mobile Design
 • Adobe Creative Suite

Philipp Schladitz

Berlin, Deutschland

620€/Unverbindlicher Tagessatz

 • AngularJS
 • Node.js
 • C#
 • F#
 • Unity3d
 • TypeScript
 • C++
 • Lead
 • JavaScript
 • Java
 • Spring
 • MongoDB
 • SQL Server
 • Kubernetes
 • Docker
 • Gitarre
 • Scrum
 • Agile Methode
 • Consulting
 • Managing
 • HTML5
 • MySQL
 • CSS3
 • Git

Patrick Krüger

Berlin, Deutschland

1.000€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Strategie
 • Webdesign
 • Webentwicklung
 • Drupal
 • GatsbyJS
 • React.js
 • Amazon Web Services
 • Konzeption
 • Responsive Design
 • User Experience Design
 • User Interface Design
 • Mobile Design
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Node.js
 • PHP
 • MySQL
 • Git

Jörg Krause

Berlin, Deutschland

1.950€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Microsoft Azure
 • Node.js
 • C#
 • JavaScript
 • HTML5
 • MySQL
 • CSS3

Thomas Serwah

Frankfurt am Main, Deutschland

250€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Webdesign
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap
 • PHP
 • SQL Server
 • phpMyAdmin
 • JavaScript
 • jQuery
 • MySQL
 • Git
 • Node.js
 • React.js
 • Java
 • C#

Igor Propisnov

Frankfurt am Main, Deutschland

1 Empfehlung

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • HTML5
 • CSS3
 • Node.js
 • TypeScript
 • JavaScript
 • Electron
 • SCSS
 • AngularJS
 • Vue
 • PHP
 • MongoDB
 • CSS
 • Responsive Design
 • Contao
 • Git
 • Redux
 • Docker
 • MySQL
 • jQuery
 • Bootstrap

Stefan Kassler

Leipzig, Deutschland

680€/Unverbindlicher Tagessatz

 • C#
 • C++
 • PHP
 • JavaScript
 • Back-End-Entwicklung
 • Webentwicklung
 • Transact-SQL
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Delphi
 • HTML5
 • Unity3D
 • Atlassian JIRA
 • Atlassian Confluence
 • VR
 • AR
 • Spieleentwicklung
 • Anwendungsentwicklung
 • Git-SVN
 • Perforce
 • jQuery
 • Node.js
 • AngularJS
 • Zend
 • Smarty
 • Symfony
 • Enyo
 • zeoslib

Marco Hauptmann

Berlin, Deutschland

4 Empfehlungen

650€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • Node.js
 • Redux
 • jest
 • GraphQL
 • Gatsby
 • Mobx
 • react-static
 • HTML5
 • CSS3
 • GitHub
 • Git
 • bitbucket
 • Sketch
 • Bootstrap
 • jQuery
 • MySQL

Niko Köbler

Darmstadt, Deutschland

1 Empfehlung

960€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Java
 • JavaScript
 • Cloud Computing
 • Amazon Web Services
 • Software-Architektur
 • Authentifizierung
 • DevOps
 • Serverless
 • Automatisierung
 • Microservices
 • Continuous Integration
 • Continuous Delivery
 • Keycloak
 • Logistik
 • Transporte
 • Tourismus
 • Behörden
 • Handel
 • E-Commerce
 • Telekommunikation
 • Automotive
 • Immobilien
 • Spring
 • REST
 • React.js
 • Node.js
 • Wildfly
 • Apache Tomcat
 • Docker
 • Container

Omar A.

Köln, Deutschland

(5missions)

480€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • MySQL
 • Symfony
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Wordpress
 • Elasticsearch
 • React.js
 • jQuery
 • EZ Platform
 • eZ Publish
 • Docker
 • Git
 • Node.js
 • Bootstrap

Verfügbar

Volker Dr. Göbbels

Aachen, Deutschland

889€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Python
 • Django
 • Team-Management
 • MySQL
 • Symfony
 • Spryker
 • jQuery
 • HTML5
 • JavaScript
 • Data Science
 • Git
 • Docker
 • Bootstrap
 • Node.js

Markus Kilian

Köln, Deutschland

700€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • C#
 • SQL Server
 • MySQL
 • jQuery
 • Node.js
 • Git
 • Bootstrap
 • React.js

Björn R.

Hamburg, Deutschland

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • Typescript
 • HTML5
 • CSS3
 • Responsive Design
 • Graphql
 • Next.js
 • SEO
 • Node.js
 • Docker
 • PostgreSQL
 • Git
 • PHP
 • Webdesign
 • Webentwicklung

Max Zimmermann

Berlin, Deutschland

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Swift
 • Objective-C
 • JavaScript
 • MySQL
 • HTML5
 • Node.js
 • jQuery
 • CSS3
 • iOS
 • Android

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Daniel Malik

Duisburg, Deutschland

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Django
 • Python
 • Golang
 • Linux
 • Docker
 • Git
 • DevOps
 • Security
 • MySQL
 • React.js
 • Bootstrap
 • Node.js

Daniel Beller

Hamburg, Deutschland

150€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Vuejs
 • AngularJS
 • HTML5
 • Node.js
 • CSS3
 • Solidity
 • Wordpress
 • Magento
 • JavaScript
 • jQuery
 • Bootstrap
 • MySQL
 • PHP
 • Git
 • Java
 • React.js
 • Python
 • Webentwicklung

Verfügbar

Markus Steffen

Mainz, Deutschland

1 Empfehlung

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • HTML5
 • CSS3
 • SASS
 • JavaScript
 • MySQL
 • Git
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Java
 • React.js
 • Docker
 • Spring
 • AngularJS
 • Node.js

Sanila Kumary Pushpavally

Düsseldorf, Deutschland

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • HTML5
 • jQuery
 • Node.js
 • C#
 • .NET
 • ASP.NET MVC
 • CSS3
 • Microsoft Azure
 • MicroService
 • SQL Server
 • AngularJS
 • WebApi
 • WCF
 • CRM
 • CI/CD
 • DevOps
 • Git
 • Bootstrap
 • React.js
 • Docker

Verfügbar

Maximilian Schildmann

Bielefeld, Deutschland

1 Empfehlung

880€/Unverbindlicher Tagessatz

 • IT-Architektur
 • Business Development
 • Java
 • Spring
 • IoT
 • MySQL
 • IT-Security
 • MariaDB
 • Android
 • AngularJS
 • VueJS
 • HTML5
 • Git
 • GIS
 • SQLite
 • Solution Architect
 • Node.js
 • JavaScript
 • Docker
 • Hibernate
 • Webentwicklung

Verfügbar

Martin Rädlinger

Bamberg, Germany

800€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Typescript
 • React.js
 • React Native
 • Next.js
 • Flutter
 • redux
 • Redux Saga
 • GraphQL
 • Styled-Components
 • Node.js
 • Webpack
 • Parcel.js
 • Algolia
 • Jest
 • PWA
 • Progressive Web App
 • SonarQube
 • ESLint
 • Serverless
 • TDD
 • Web architecture
 • IT architecture
 • Git
 • REST
 • Sentry

Dennis Max

Böblingen, Deutschland

1.400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • E-Commerce
 • Windows
 • Linux
 • It-security
 • MySQL
 • jQuery
 • HTML5
 • JavaScript
 • IT-Infrastruktur
 • IT-Planung
 • IT-Prozesse
 • ITIL
 • Entwickler
 • Programmierer
 • Node.js
 • Git
 • CSS3
 • Bootstrap

Tino Stief

Dresden, Deutschland

3 Empfehlungen

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Datenbanken
 • HTML5
 • CSS3
 • Java
 • JavaScript
 • React.js
 • React-native
 • Android
 • iOS
 • Responsive Design
 • Grafik
 • MySQL
 • jQuery
 • Node.js
 • Git
 • Bootstrap
 • AngularJS
 • Docker

Alex Permiakov

Berlin, Germany

680€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • Front-End development
 • Node.js
 • Typescript
 • Fullstack
 • HTML5
 • GraphQL
 • Gatsby
 • Prototype
 • Animation
 • WebGL
 • CSS

Wladislaw Intschin

Herne, Deutschland

320€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Python
 • Laravel
 • JavaScript
 • SCSS
 • HTML5
 • Bots
 • Dating
 • AngularJS
 • Vue
 • MySQL
 • Webdesign
 • Adobe xd
 • Remote
 • Symfony
 • Wordpress
 • Node.js
 • Bootstrap
 • Git
 • jQuery
 • CSS3

Giorgi Romanadze

Celle, Deutschland

130€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • AngularJS
 • MySQL
 • Java
 • SASS
 • jQuery
 • Git
 • Bootstrap
 • Design Patterns
 • Node.js
 • TypeScript
 • Unit Testing
 • C#

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Stefan Klemm

Kempten, Deutschland

750€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Java
 • JavaScript
 • C++
 • Linux
 • SQL
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • Git
 • HTML5
 • jQuery
 • CSS3
 • Docker
 • PHP
 • Node.js
 • Bootstrap
 • Webentwicklung

Marvin Heller

Berlin, Deutschland

350€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • PHP
 • Node.js
 • React.js
 • Laravel
 • Java
 • Spring
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Amazon Web Services
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Swift
 • Git
 • Docker
 • Python
 • TypeScript
 • Webentwicklung

Martin Neuhaus

Hattingen, Deutschland

2 Empfehlungen

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Webentwicklung
 • Responsive Design
 • TYPO3
 • Wordpress
 • Back-End-Entwicklung
 • jQuery
 • Front-End-Entwicklung
 • JavaScript
 • HTML
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • PHP
 • Node.js
 • Git
 • Bootstrap
 • Java
 • Python
 • TypeScript
 • REST
 • SASS

Verfügbar

In Teilzeit, 4 Tage die Woche

Lars Pietrowski

Hollenstedt, Deutschland

711€/Unverbindlicher Tagessatz

 • C#
 • .NET
 • ASP.NET MVC
 • AngularJS
 • JavaScript
 • VBA
 • typescript
 • HTML5
 • CSS3
 • XML
 • edifact
 • edi
 • ansi.12
 • fixrecord
 • csv
 • Node.js
 • Git
 • PHP
 • MySQL
 • Webentwicklung
 • Softwareentwicklung
 • Schnittstellen
 • API
 • Rest
 • SOAP
 • Fullstack
 • Back-End-Entwicklung

Yassine Sania

Berlin, Deutschland

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • HTML5
 • CSS3
 • React Native
 • Node.js

Verfügbar

Abdelmoez Cherif

Düsseldorf, Germany

1 Empfehlung

500€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Vue.js
 • Node.js
 • JavaScript
 • Typescript
 • MongoDB
 • Express
 • Docker
 • HTML5
 • CSS3
 • webapp
 • koa
 • REST
 • Nginx
 • Linux
 • jQuery
 • MySQL
 • Bootstrap
 • Git
 • React.js
 • Webentwicklung
 • Amazon Web Services

Alan Zimmermann

Hambourg, Allemagne

900€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Java
 • SAP
 • Hybris
 • PHP
 • Shopware
 • HTML5
 • Git
 • Bootstrap
 • Node.js
 • Spring
 • React.js

Alexander Friedl

Nürnberg, Deutschland

756€/Unverbindlicher Tagessatz

 • User Experience Design
 • User Interface Design
 • usability
 • Design Thinking
 • HTML5
 • Responsive Design
 • Interaction design
 • Prototyping
 • Information Architecture
 • CSS3
 • JavaScript
 • AngularJS
 • vueJS
 • human machine interfaces
 • human machine interaction
 • industrial design
 • product design
 • user story
 • use case
 • Node.js
 • Usability Testing

Thomas Müller

Leipzig, Deutschland

650€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Full-Stack-Entwickler
 • ASP.NET MVC
 • SQL Server
 • AngularJS
 • C#
 • .NET
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • JavaScript
 • Node.js
 • Webentwicklung
 • TypeScript

Crisan Lucian

Berlin, Deutschland

720€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • SASS
 • Node.js
 • Python
 • PHP
 • jQuery
 • Bootstrap
 • MySQL
 • CSS
 • Git
 • Docker

Ronan Mc Guire

Berlin, Deutschland

350€/Unverbindlicher Tagessatz

 • AngularJS
 • TypeScript
 • JavaScript
 • Node.js
 • noSQL
 • MongoDB
 • SASS
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap
 • jQuery

Felix Leupold

Berlin, Deutschland

700€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • React Native
 • JavaScript
 • Front-End-Entwicklung
 • TypeScript
 • Accessibility
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • User Experience Design
 • Git
 • Node.js

Daniel Weiß

Nürnberg, Deutschland

475€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Typescript
 • AngularJS
 • TDD
 • REST
 • CRUD
 • Node.js
 • Nest.js
 • Scrum
 • Git
 • JavaScript
 • MySQL
 • HTML5
 • jQuery
 • CSS3

Johann Röhl

Berlin, Deutschland

720€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • Node.js
 • GO
 • React.js
 • Gatsby.Js
 • Amazon Web Services
 • CMS
 • CiCd
 • Scrum
 • API
 • HTML5
 • CSS3
 • Git
 • MySQL

Tom-Oliver Dick

Hamburg, Deutschland

(1missions)

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Projektmanagement
 • Insurance
 • Node.js
 • PHP
 • Laravel
 • API
 • CI/CD
 • Java
 • E-Commerce
 • HTML5
 • JavaScript
 • CSS3
 • jQuery
 • Datenschutz
 • DSGVO
 • Git
 • Scrum
 • Docker
 • Bootstrap
 • Agile Methode

Julian Riß

München, Deutschland

250€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React-Native
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Git
 • Firebase
 • Node.js

Julian Sunten

Mülheim (Ruhr), Deutschland

630€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Angular10
 • Node.js
 • Firebase
 • React.js
 • CSS
 • SASS
 • PHP
 • HTML
 • Symfony
 • Amazon Web Services
 • MySQL
 • jQuery
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Java

Verfügbar

Justus Krapp

Berlin, Deutschland

700€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Node.js
 • JavaScript
 • Magento
 • Typescript
 • Kubernetes
 • Docker
 • MySQL
 • HTML5
 • jQuery
 • CSS3
 • Bootstrap
 • Git
 • Magento 1 Entwicklung

Alexander Kuttig

München, Deutschland

900€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Mobile Anwendung
 • Amazon Web Services
 • Google Cloud
 • Java
 • C#
 • React.js
 • Cloud Computing
 • AngularJS
 • JavaScript
 • HTML
 • HTML5
 • CSS3
 • PHP
 • MySQL
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Node.js
 • Webentwicklung
 • Git

Roman Hütter

Lahnstein, Deutschland

2 Empfehlungen

456€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • PHP
 • cakePHP
 • Python
 • ActionScript
 • Type
 • Delphi
 • Node.js
 • AngularJS
 • Adobe Flex
 • jQuery
 • Ext
 • React.js
 • VueJS
 • RAW Javascript
 • Meteor.js
 • Microsoft Azure
 • Amazon Web Services
 • Nginx
 • Apache Tomcat
 • Glassfish
 • HTML5
 • CSS3
 • Webdesign
 • LASS
 • SASS
 • Joomla
 • Wordpress
 • Virtuemart

Björn Ruberg

Berlin, Deutschland

790€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • JavaScript
 • Node.js
 • Redux
 • Amazon Web Services
 • GraphQL
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Git
 • Docker

Verfügbar

Paul Webster

München, Deutschland

2 Empfehlungen

1.000€/Unverbindlicher Tagessatz

 • CTO
 • CIO
 • Software Architect
 • Hybris
 • E-Commerce
 • Webentwicklung
 • application development
 • PHP
 • HTML5
 • JavaScript
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • Node.js
 • Bootstrap
 • Git
 • Java

Verfügbar

Tim Budweg

Berlin, Deutschland

1 Empfehlung

750€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • React.js
 • Amazon Web Services
 • react native
 • Webentwicklung
 • Webarchitektur
 • software architecture
 • Serverless
 • JavaScript
 • MySQL
 • CSS3
 • HTML5
 • Git
 • Node.js
 • Java
 • Docker
 • Bootstrap

Raphael Caixeta

Berlin, Germany

790€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Product management
 • Agile method
 • React.js
 • Node.js
 • User Interface Design
 • User Experience Design
 • HTML5
 • CSS3
 • User Testing
 • User Research
 • Scrum

Björn Klose

Berlin, Deutschland

540€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Vue.js
 • AngularJS
 • Node.js
 • TypeScript
 • HTML5
 • JavaScript
 • CSS3
 • MySQL
 • jQuery
 • PHP
 • Git
 • Bootstrap
 • React.js

Emad Dehnavi

Berlin, Deutschland

125€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React.js
 • Node.js
 • CSS3
 • HTML5
 • MongoDB
 • Mobile Entwicklung
 • Webentwicklung
 • Webdesign
 • JavaScript
 • jQuery
 • Responsive Design
 • MySQL
 • PHP
 • Amazon Web Services

Julio Quiroz

München, Deutschland

125€/Unverbindlicher Tagessatz

 • React-Native
 • Node.js
 • Unity3D
 • C#
 • Bitcoin
 • Videospiele
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Webentwicklung
 • iOS
 • Android
 • jQuery
 • Bootstrap
 • PHP

Jonas Frese

Hamburg, Deutschland

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • JavaScript
 • Wordpress
 • React.js
 • HTML5
 • CSS3
 • Node.js
 • jQuery
 • MySQL
 • Bootstrap
 • Git

Verfügbar

Carsten Rütz

Köln, Deutschland

640€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • Node.js
 • Python
 • VueJS
 • MySQL
 • JavaScript
 • Laravel
 • Docker
 • Elixir
 • HTML5
 • Git

Peter Kornherr

Coburg, Deutschland

790€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • Android
 • JavaScript
 • Java
 • Wordpress
 • HTML5
 • jQuery
 • Git
 • MySQL
 • Bootstrap
 • CSS3
 • React.js
 • Docker

Branka Vukomanovic

Berlin, Deutschland

260€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Business Intelligence
 • C#
 • Node.js
 • React.js
 • Scala
 • Python
 • R
 • MongoDB
 • Transact-SQL
 • Elasticsearch
 • Selenium
 • Robot Framework
 • keras
 • Microsoft Azure
 • JavaScript
 • MySQL
 • HTML5
 • Git
 • CSS3
 • Java
 • jQuery
 • Bootstrap
 • PHP

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Magnus Martin

Göttingen, Deutschland

525€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • Node.js
 • Front-End-Entwicklung
 • Angular
 • PHP
 • Screendesign
 • Webdesign
 • jQuery
 • HTML5
 • MySQL
 • CSS3
 • Git
 • Bootstrap
 • Webentwicklung
 • SEO
 • Performance Optimierung
 • Usability

Tatiana Baradari

Berlin, Deutschland

750€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • typeScript
 • React.js
 • Node.js
 • CSS3
 • HTML5

Oliver Ewe

Berlin, Deutschland

333€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Java
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • PHP
 • Node.js
 • jQuery
 • Python
 • SQL
 • PL/SQL
 • MySQL
 • Git

Verfügbar

Mario Mazilescu

München, Deutschland

960€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Agile Methode
 • Scrum
 • Atlassian JIRA
 • Node.js
 • React.js
 • JavaScript
 • Java
 • PHP
 • Scrum Master
 • Kanban
 • Coaching
 • Projektmanagement
 • Product Owner
 • Digitalisierung
 • Product management

Geraldo Andrade

Berlin, Deutschland

125€/Unverbindlicher Tagessatz

 • GO
 • PHP
 • Java
 • Python
 • Amazon Web Services
 • Google Cloud
 • Node.js
 • Kubernetes
 • Postgres
 • Django
 • MySQL
 • Flask
 • Docker
 • RabbitMQ
 • Git

Verfügbar

Alexander Wilde

Passau, Deutschland

1 Empfehlung

630€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • JavaScript
 • Node.js
 • AngularJS
 • React.js
 • Responsive Design
 • Material Design
 • CSS3
 • HTML5
 • Amazon Web Services

Daniel Janke

Berlin, Deutschland

400€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • React Native
 • Node.js
 • Front-End-Entwicklung
 • Typescript
 • HTML5
 • CSS3
 • Agile Methode
 • MySQL
 • Redux
 • User Interface Design
 • User Experience Design

Verfügbar

Montasar Jarraya

Berlin, Allemagne

555€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Node.js
 • React.js
 • JavaScript
 • MongoDB
 • Redis
 • Neo4j
 • redux
 • HTML5
 • PHP
 • MySQL
 • CSS3
 • Git
 • Développement Front-End
 • Wordpress
 • Bootstrap
 • Développement web
 • Développement Back-End
 • CSS

1 - 100 von mehr als 124 Suchergebnissen